پسکیتی ئەمەریکی
بە ڤانێللا

پسکیتی ئەمەریکی
بە چۆکلێت

فستق - کارامێڵ

ڤانێلا - کارامێڵ

چۆکلێت - کارامێڵ

شیلیک

شیلیک و شیر

ڤانێلا

چۆکلێت و شیر

چۆکلێت

چۆکلێت و شیر

" هەموو ڕۆژێک دڵخۆشی"

شیلیکی سروشتی و ڤانێلا

چۆکلێتی سروشتی

قەیسی سروشتی

شیلیکی سروشتی

میوەی دراگۆن

گەزۆ

گوێزی هیندی

چۆکلێت

شیر و حێل

500 ml
ڤانێلا
لەگەڵ سۆسی کارامێڵ

500 ml
شیلیک
لەگەڵ سۆسی شیلیک

500 ml
چۆکلێت
لەگەڵ سۆسی چۆکلێت

500 ml
قەیسی
لەگەڵ سۆسی قەیسی

1000 ml
ڤانێلا و شیلیک

1000 ml
ڤانێلا و چۆکلێت

1000 ml
ڤانێلا
لەگەڵ سۆسی کارامێڵ

1000 ml
قەیسی
لەگەڵ سۆسی قەیسی

5 L
ئایسکرێم بە ڤانێلا

5 L
ئایسکرێم بە قەیسی

5 L
ئایسکرێم بە مۆز

5 L
ئایسکرێم بە شیلیک

5 L
ئایسکرێم بە چۆکلێت

بادەم
لەگەڵ چۆکلێت

چۆکلێتی تۆخ

چۆکلێتی سپی

چۆکلێت و شیر

چۆکلێت
لەگەڵ کارامێڵ

چۆکلێت و شیر
لەگەڵ کارامێڵ

تامی ڤانێلا

تامی چۆکلێت

تامی شووتی

تامی کاڵەک

تامی بنێشت

لیمۆ و شیلیک

چۆکلێت و شیر

لیمۆ و سێوی سەوز

چۆکلێت

چۆکلێت و شیر

مانگۆ و شیر

قەیسی

هەنار و شیر

شیلیک و شیر

ڤانێلا
لیمۆ
شیلیک
سێوی سەوز

کۆلا
لیمۆ
شیلیک

لیمۆ
پرتەقاڵ
شیلیک

سێوی سەوز
لیمۆ
شیلیک

شیلیک
سێوی سەوز
لیمۆ

پرتەقاڵ

شیلیک

کۆلا

قەیسی

لیمۆ

شیلیک

کۆلا

قەیسی

بە تامی
کۆلا، شیلیک، لیمۆ وپرتەقاڵ

" هەموو ڕۆژێک دڵخۆشی"